Отговорност на туроператора

Предмет на застраховане

Отговорността на туроператора за причинени вреди вследствие на неразплащане със свои контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.
Застраховката се сключва на основание и при условията на Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора, издадена с постановление на МС № 247 от 01.11.2002г.

Застрахован
Туроператор

Покрити рискове
Застраховката покрива следните рискове:

  • възстановяване на платените от потребителя суми по договора преди започване на пътуването;
  • заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от уговорените в договора услуги;
  • разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването;

Период на застраховката
Застрахователният договор се сключва за срок от една година и се подновява не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия се заплаща в брой или по банков път, еднократно или разсрочено по договореност.

Изплащане на щети
Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при предявена писмена претенция и въз основа на:

  • влязло в сила съдебно решение срещу застрахования, ако същото е постановено с участието на Застрахователя;
  • постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.

Обезщетението се изплаща на увреденото лице или на застрахования, когато със знанието и съгласието на застрахователя той е удовлетворил претенциите на увреденото лице.

Застрахователят изплаща застрахователното обезщетение в срок от 15 /петнадесет/ дни след получаване на всички необходими документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите.

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑